Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

1. BsCKII. Phạm Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0914.182.908

Email: pmduc-syt@quangngai.gov.vn

2. BsCKI. Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0914.226.755

Email: lbay-syt@quangngai.gov.vn

3. BsCKII. Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0913.418.309

Email: nhhai-syt@quangngai.gov.vn

4. ThS. Bs. Phan Minh Đan - Phó Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0862 230 874

Email: pmdan-syt@quangngai.gov.vn