Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi - Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin công tác Dân số và Phát triển cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh

21/07/2023 13:25    99

Trong tháng 6/2023, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện miền núi tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về công tác Dân số và Phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Công tác Dân số trong tình hình mới cho 375 người là cán bộ lãnh đạo: UBND, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên và phóng viên của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao cấp huyện, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 05 huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ.

Tại Hội nghị, ThS.BS. Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ đã phổ biến và cung cấp đầy đủ thông tin về công tác Dân số và Phát triển trong tình hình mới như: các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nhiệm vụ, giải pháp về công tác Dân số hiện nay.

Việc tăng cường phổ biến, cung cấp thông tin về dân số đến các cấp các cấp ủy đảng, chính quyền nói chung và cán bộ lãnh đạo, hội đoàn thể nói riêng là một trong những nhiệm vụ của công tác DS&PT tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Dân số & Phát triển theo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 09/9/2020./.           

Trang Tuyết – CCDS tỉnh Quảng Ngãi