Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 8 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 13/07/2024 Tải về
2 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 7 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 17/06/2024 Tải về
3 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 17/05/2024 Tải về
4 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 18/04/2024 Tải về
5 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 18/03/2024 Tải về
6 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 19/02/2024 Tải về
7 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 2 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 22/01/2024 Tải về
8 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 1 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 27/12/2023 Tải về
9 Lịch tiếp Công dân của Sở Y tế năm 2024 13/12/2023 Tải về
10 Lịch tiếp Công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi 15/11/2023 Tải về