Truy cập nội dung luôn
SỞ Y TẾ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số Dự án

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi"

13:56 28/08/2020

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi"